Mida teha, kui PhotoClaim, Copytrack või KODAKOne on saatnud nõude fotograafi autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks?

Vandeadvokaat Elise Vasamäe

Sellised veebirakendused nagu näiteks PhotoClaim, Copytrack ja KODAKOne monitoorivad
automaatselt fotode kasutamist veebilehtedel ning ilma loata fotode kasutamise tuvastamisel
reageerivad sellele koheselt vastavasisulise nõudekirja saatmisega õigusrikkujale. Fotode
illegaalse kasutamise tuvastamine internetis on tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega väga
lihtne. Viimastel aastatel on ka Eestis sagenenud nõudekirjad, milles PhotoClaim, Copytrack
või KODAKOne nõuavad nende poolt esindatud (välismaiste) autorite fotode kasutamise eest
kahjuhüvitist. Üldreeglina nõutakse fotograafi autoriõigusega kaitstava foto internetis
õigusvastase kasutamise eest nii varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamiseks üpris suure
rahasumma tasumist, samuti foto kasutamise kohest lõpetamist. Nõutava kahjuhüvitise suurus
võib olla isegi kuni 25 korda suurem nö tavapärasest litsentsitasust, mida foto kasutaja oleks
pidanud maksma juhul, kui ta oleks omandanud fotograafilt legaalselt loa foto kasutamiseks.

Kindlasti ei tohiks PhotoClaim, Copytrack või KODAKOne nõudekirja tähelepanuta
jätta, kuna see võib kaasa tuua tülika ja kuluka kohtumenetluse, seejuures võimalik, et
isegi mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.
PhotoClaim, Copytrack või KODAKOne
nõudekiri on igal juhul mõistlik rahulikult läbi lugeda, kõik olulised asjaolud välja selgitada,
õiguslik olukord adekvaatselt kaardistada ning edasine tegevusplaan välja mõelda. Nõude
aluseks olevate oluliste asjaolude väljaselgitamine on hädavajalik, et saada aru, kas nõue on
üldse põhjendatud. Nimelt, mõnikord on foto kasutamine ilma autori loata ja tasu maksmata
seaduses sätestatud tingimustel erandkorras lubatud. Näiteks on Eesti autoriõiguse seaduse
(AutÕS) kohaselt autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori
nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku
äranäitamisega lubatud päevasündmuste kajastamisel sündmuste käigus nähtud või
kuuldud teose ajakirjanduses reprodutseerimine ja üldsusele suunamine motiveeritud
mahus, vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele
(AutÕS § 19
p 4)
. Samuti on autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori
nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku
äranäitamisega lubatud õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine karikatuuris, paroodias
ja pastišis sel eesmärgil motiveeritud mahus
(AutÕS § 19 p 7). Siiski tuleb arvesse võtta, et
foto vaba kasutamine on lubatud üksnes sellisel juhul, kui foto taoline kasutamine ei ole ka
vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke
huve. Iga konkreetse kaasuse puhul võib seetõttu olla keeruline tuvastada, kas foto internetis
kasutamine ilma fotograafi loata ja tasu maksmata on lubatud või mitte.

Mõnikord ei pruugi õigusrikkujad olla ise teadlikud asjaolust, et nad oma veebilehel fotosid
kasutades sellega autoriõigusi rikuvad. Näiteks on võimalik olukord, et ettevõte on tellinud
veebilehe kujunduse teenusena teiselt ettevõttelt ja seega igati õigustatult eeldab, et veebilehe
kujunduse teostanud ettevõte ei ole rikkunud mitte kellegi autoriõigusi. Sellevõrra halvem on
üllatus PhotoClaimilt, Copytrackilt või KODAKOnelt nõudekirja saades. Seejuures tuleb
kahjuks arvestada sellega, et fotograafi ees on (solidaarselt) vastutavaks ikkagi see isik, kelle
veebilehel fotod ilma autori loata kättesaadavaks tehti. Olenevalt veebilehe kujunduse tellinud
ja selle teostanud isiku vahelisest õigussuhtest (nendevahelisest lepingust) võib regressi korras
olla siiski võimalik nõuda tekitatud kahju hüvitamist veebilehe kujunduse teostanud isikult.

Mida teha, kui PhotoClaim, Copytrack või KODAKOne on saatnud nõude fotograafi autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks? Read More »