Valdkonnad

 • Intellektuaalse omandi õigus

  Mida kaitstakse autoriõigusega?
  Millal on teose kasutamiseks vaja luba?
  Mida teha kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral?
  Kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust või kasulikku mudelit?
  Vajad abi litsentsilepinguga?
  Mis on ärisaladus?
  Kuidas kaitsta ettevõtet ebaausa konkurentsi eest?

  Intellektuaalse omandi õigus
 • IT-õigus

  Kuidas kaitsta tarkvara?
  Millistest autoriõigusega kaitstud komponentidest tarkvara koosneb?
  Kas andmebaas on ka autoriõigusega kaitstav?
  Milline leping tarkvara arendamiseks sõlmida?
  Kellele kuuluvad õigused arvutiprogrammile?

  IT-õigus
 • Haldusõigus

  Millised põhiõigused ja -vabadused isikul on?
  Mis on haldusakt ja -toiming?
  Mida tähendab haldusorgani pädevus haldusmenetluses?
  Millal teostab haldusorgan kaalutlusõigust?
  Mida tähendab proportsionaalsuse põhimõte?
  Mida teha, kui haldusorgani antud üksikakt või toiming tundub ebaõige?

  Haldusõigus
 • Lepingud

  Vajad abi lepingu koostamise, sõlmimise, muutmise või lõpetamisega?
  Millises formaadis lepingut sõlmida?
  Millal ja kuidas leping üles öelda?
  Kas lepingut peab alati täitma?
  Lepingut on rikutud, millised õiguskaitsevahendeid kasutada?

  Lepingud
 • Maksuõigus

  Oled saanud maksuteate, korralduse või e-kirja maksuaudiitorilt?
  Sa ei tea, kuidas tegutseda?
  EMTA arestis ettevõtte pangakontod ja vajad kiiresti abi?
  Mida tähendab maksuvaba käive?
  Millelt maksta erisoodustusmaksu?

  Maksuõigus
 • Meditsiiniõigus

  Sul on küsimus seoses tervishoiuteenuse osutamisega?
  Soovid abi tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimisel?
  Mida pidada silmas tervishoiuteenuse reklaamimisel?

  Meditsiiniõigus
 • Maksejõuetus- menetlused

  Äripartneri suhtes on alustatud pankotimenetlust?
  Kuidas koostada nõudeavaldust?
  Kas  saneerimine või pankrot?
  Millal tekib ettevõttel kohustus esitada pankrotiavaldus?

  Maksejõuetus- menetlused
 • Tsiviil- ja halduskohtu-vaidlused

  Vajad abi hagiavalduse koostamisel?
  Kuidas koostada vastust hagile?
  Soovid nõuannet kaebuse või vastuväite koostamisel riigi- ja omavalitsusasutuse otsusele või korraldusele?
  Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

  Tsiviil- ja halduskohtu-vaidlused
 • Tööõigus

  Mis on töölepingu kohustuslikud tingimused?
  Kuidas töölepingut lõpetada?
  Milline etteteatamistähtaeg on töölepingu ülesütlemisel?
  Kuidas leppida kokku ärisaladuse hoidmise kohustuses ja konkurentsi osutamise keelus?
  Mida reguleerivad töökorralduse reeglid?

  Tööõigus
 • Võlaõigus

  Kuidas ja kellelt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
  Mille eest ja millises ulatuses õigusrikkuja vastutab?
  Milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada?
  Vajad abi nõudele vastuvaidlemisel?

  Võlaõigus
 • Äriõigus

  Vajad nõustamist ettevõtte ostmisel või müümisel?
  Kuidas muuta osakapitali suurust?
  Kuidas teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid?
  Vajad abi äriühingu põhikirja muutmisel?
  Soovid äriühingut likvideerida?

  Äriõigus