Valdkonnad

 • Intellektuaalse omandi õigus

  Mida kaitstakse autoriõigusega?
  Millal on teose kasutamiseks vaja luba?
  Mida teha kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral?
  Kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust või kasulikku mudelit?
  Vajad abi litsentsilepinguga?
  Mis on ärisaladus?
  Kuidas kaitsta ettevõtet ebaausa konkurentsi eest?

  Intellektuaalse omandi õigus
 • IT-õigus

  Kuidas kaitsta tarkvara?
  Millistest autoriõigusega kaitstud komponentidest tarkvara koosneb?
  Kas andmebaas on ka autoriõigusega kaitstav?
  Milline leping tarkvara arendamiseks sõlmida?
  Kellele kuuluvad õigused arvutiprogrammile?

  IT-õigus
 • Lepingud

  Vajad abi lepingu koostamise, sõlmimise, muutmise või lõpetamisega?
  Millises formaadis lepingut sõlmida?
  Millal ja kuidas leping üles öelda?
  Kas lepingut peab alati täitma?
  Lepingut on rikutud, millised õiguskaitsevahendeid kasutada?

  Lepingud
 • Kohtumenetlused

  Vajad abi hagiavalduse koostamisel?
  Kuidas koostada vastust hagile?
  Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

  Kohtumenetlused
 • Tööõigus

  Mis on töölepingu kohustuslikud tingimused?
  Kuidas töölepingut lõpetada?
  Milline etteteatamistähtaeg on töölepingu ülesütlemisel?
  Kuidas leppida kokku ärisaladuse hoidmise kohustuses ja konkurentsi osutamise keelus?
  Mida reguleerivad töökorralduse reeglid?

  Tööõigus
 • Võlaõigus

  Kuidas ja kellelt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
  Mille eest ja millises ulatuses õigusrikkuja vastutab?
  Milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada?
  Vajad abi nõudele vastuvaidlemisel?

  Võlaõigus
 • Äriõigus

  Vajad nõustamist ettevõtte ostmisel või müümisel?
  Kuidas muuta osakapitali suurust?
  Kuidas teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid?
  Vajad abi äriühingu põhikirja muutmisel?
  Soovid äriühingut likvideerida?

  Äriõigus
 • Perekonnaõigus

  Milline varasuhte liik valida?
  Kas oleks mõistlik sõlmida abieluvaraleping?
  Kuidas jagada ühisvara abielu lõppemisel?
  Kuidas korraldada suhtlust lapsega?
  Millised on vanemate õigused ja kohustused?

  Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus

  Kas oleks mõistlik teha testament?
  Kes on seadusjärgsed pärijad?
  Millal peaks pärandist loobuma?
  Kas esitada pärandvara inventuuri nõue?
  Kuidas sõlmida pärandvara jagamise kokkuleppeid?

  Pärimisõigus