Palladium Advokaadibüroo
Väärtustame professionaalsust, personaalsust, ratsionaalsust, põhjalikkust ja meelerahu!

Lubadus

Pakume ratsionaalselt tegutsedes kvaliteetset õigusabiteenust ja aitame klientidel jõuda soovitud eesmärkideni. Kasutame innovaatilisi õigustehnoloogilisi rakendusi. Väärtustame kõrgelt personaalsust, professionaalsust, ratsionaalsust ja põhjalikkust. Usume, et kõikide eelloetletud kriteeriumite rakendamine tagab meelerahu nii klientidele kui ka meie tiimile.

Meid võid oma asjade ajamisel alati usaldada!

Lubadus

Valdkonnad

 • Andmekaitseõigus

  Mis on isikuandmed?
  Millised tegevused kujutavad endast isikuandmete töötlemist?
  Kes on vastutav andmetöötleja?
  Vajad oma ettevõttele privaatsustingimusi?
  Millal on põhjendatud pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole?

  Andmekaitseõigus
 • Intellektuaalse omandi õigus

  Mida kaitstakse autoriõigusega?
  Millal on teose kasutamiseks vaja luba?
  Mida teha kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral?
  Kuidas kaitsta tööstusdisainilahendust või kasulikku mudelit?
  Vajad abi litsentsilepinguga?
  Mis on ärisaladus?
  Kuidas kaitsta ettevõtet ebaausa konkurentsi eest?

  Intellektuaalse omandi õigus
 • IT-õigus

  Kuidas kaitsta tarkvara?
  Millistest autoriõigusega kaitstud komponentidest tarkvara koosneb?
  Kas andmebaas on ka autoriõigusega kaitstav?
  Milline leping tarkvara arendamiseks sõlmida?
  Kellele kuuluvad õigused arvutiprogrammile?

  IT-õigus
 • Haldusõigus

  Millised põhiõigused ja -vabadused isikul on?
  Mis on haldusakt ja -toiming?
  Mida tähendab haldusorgani pädevus haldusmenetluses?
  Millal teostab haldusorgan kaalutlusõigust?
  Mida tähendab proportsionaalsuse põhimõte?
  Mida teha, kui haldusorgani antud üksikakt või toiming tundub ebaõige?

  Haldusõigus
 • Lennundusõigus

  Millised on reisija õigused lennureisidel?
  Mida teha, kui reis on ära jäänud või lend on edasi lükatud?
  Millised õigused on lennureisijatel Euroopa Liidus?

  Lennundusõigus
 • Lepingud

  Vajad abi lepingu koostamise, sõlmimise, muutmise või lõpetamisega?
  Millises formaadis lepingut sõlmida?
  Millal ja kuidas leping üles öelda?
  Kas lepingut peab alati täitma?
  Lepingut on rikutud, millised õiguskaitsevahendeid kasutada?

  Lepingud
 • Maksuõigus

  Oled saanud maksuteate, korralduse või e-kirja maksuaudiitorilt?
  Sa ei tea, kuidas tegutseda?
  EMTA arestis ettevõtte pangakontod ja vajad kiiresti abi?
  Mida tähendab maksuvaba käive?
  Millelt maksta erisoodustusmaksu?

  Maksuõigus
 • Meditsiiniõigus

  Sul on küsimus seoses tervishoiuteenuse osutamisega?
  Soovid abi tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimisel?
  Mida pidada silmas tervishoiuteenuse reklaamimisel?

  Meditsiiniõigus
 • Maksejõuetus- menetlused

  Äripartneri suhtes on alustatud pankotimenetlust?
  Kuidas koostada nõudeavaldust?
  Kas  saneerimine või pankrot?
  Millal tekib ettevõttel kohustus esitada pankrotiavaldus?

  Maksejõuetus- menetlused
 • Riigihankeõigus

  Kuidas koostada hankedokumentatsiooni?
  Soovid abi hankelepingu koostamisel?
  Vajad nõustamist riigihankes osalemiseks?
  Soovid vaidlustada riigihanke tulemust?

  Riigihankeõigus
 • Tsiviil- ja halduskohtu-vaidlused

  Vajad abi hagiavalduse koostamisel?
  Kuidas koostada vastust hagile?
  Soovid nõuannet kaebuse või vastuväite koostamisel riigi- ja omavalitsusasutuse otsusele või korraldusele?
  Kuidas tagada kohtuotsuse täitmist?

  Tsiviil- ja halduskohtu-vaidlused
 • Tööõigus

  Mis on töölepingu kohustuslikud tingimused?
  Kuidas töölepingut lõpetada?
  Milline etteteatamistähtaeg on töölepingu ülesütlemisel?
  Kuidas leppida kokku ärisaladuse hoidmise kohustuses ja konkurentsi osutamise keelus?
  Mida reguleerivad töökorralduse reeglid?

  Tööõigus
 • Võlaõigus

  Kuidas ja kellelt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
  Mille eest ja millises ulatuses õigusrikkuja vastutab?
  Milliseid õiguskaitsevahendeid kasutada?
  Vajad abi nõudele vastuvaidlemisel?

  Võlaõigus
 • Äriõigus

  Vajad nõustamist ettevõtte ostmisel või müümisel?
  Kuidas muuta osakapitali suurust?
  Kuidas teha rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid?
  Vajad abi äriühingu põhikirja muutmisel?
  Soovid äriühingut likvideerida?

  Äriõigus

Tiim

Elise Vasamäe

Partner / Vandeadvokaat
Loe lisaks
Partner / Vandeadvokaat

Kersti Kägi

Partner / Vandeadvokaat
Loe lisaks
Partner / Vandeadvokaat

Priit Kala

Advokaat
Loe lisaks
Advokaat
Sina?

Soovid kandideerida?

Loe Lisaks
Õigustehnoloogilised assistendid

Viivise-kalkulaator

Õigustehnoloogiline assistent
Loe lisaks
COntact US
Võta ühendust

Meie hoolime ja hoolitseme oma klientide eest, aidates neid soovitud tulemusteni.

Uudised